Mededelingen

Kunstgeschiedenis mededeling

Afgelopen maandag hebben wij de laatste Kunstgeschiedenisbijeenkomst gehad van dit jaar.

Helaas hebben een paar cursisten laten weten dat zij willen stoppen.

Omdat het momenteel heel moeilijk is om weer genoeg mensen bij elkaar te krijgen, hebben we in overleg met Lisette van der Krogt besloten definitief te stoppen met de cursus Kunstgeschiedenis, die zij jarenlang met veel enthousiasme heeft gegeven, het is heel jammer, maar het is niet anders.

De sleutel heb ik ingeleverd bij Lenie Rolvink. De maandagmiddag is dus vanaf nu af aan weer open voor andere activiteiten.

Vriendelijke groet,

Tineke Musch, contactpersoon Kunstgeschiedenis

OPROEP

Beste Mensen,

Dit alles komt tot stand door een relatief klein aantal vrijwilligers.

Graag zou het bestuur zien, dat dit er meer worden.

Vraag aan U is dan ook, als U iets voor de medemens en dus ook voor Uw wijk zou willen betekenen, geef U dan op, want vele handen maken licht werk.

Heeft U ideeën maar zit U met de vraag of deze uitvoerbaar zijn, neemt U dan contact met ons op, misschien wordt uw idee wel een daverend succes.

Telefoonnummers en/of E-mailadressen vindt u elders op deze website.

U bent van harte welkom !!.

PARKEERSITUATIE VELOSTRADA (Kastelenring)

Beste wijkbewoners,

Op verzoek van enkele wijkbewoners is op 5 april 2019 met twee Gemeente-ambtenaren, afd. Stadsbeheer, en een vertegenwoordiging van wijkvereniging Nieuw Duivenvoorde de onoverzichtelijke verkeerssituatie bij het Snelfietspad (Velostrada )ter hoogte van de uitgangen Doornenburg en Wildenborch bekeken.

Een aantal wijkbewoners heeft al eerder gewezen bij de afd. Stadsbeheer op deze gevaarlijke situatie als er direct naast de uitgangen geparkeerd wordt en dan met name door busjes en hoge auto’s. Voor zowel de bewoners die de pleintjes verlaten als de gebruikers van de Velostrada is de situatie zeer onoverzichtelijk. De diversiteit van de gebruikers van de Velostrada is in de loop van de jaren veel groter geworden (snelle, elektrische fietsen, skaters enz.). Ook de slingerbocht ter hoogte van de Wildenborch 57-112 en de kruising met de Tuinenlaan zijn aan de orde geweest. Voor bewoners van Doornenburg is de Velostrada de enige mogelijkheid tot ontsluiting, om de wijk te verlaten.
Er is afgesproken dat de wijkvereniging een enquête zou houden onder haar leden en de resultaten aan de afd. Stadsbeheer doorgeven. De resultaten van deze enquête zijn eind mei 2019 aan de Gemeente gestuurd (en aan de leden van de wijkvereniging per mail).

Eind oktober 2019 is door de Gemeente contact opgenomen en is de situatie in de loop van de maanden erna nogmaals met ambtenaren en ook de wijkagent bekeken. Er bleek onduidelijkheid bij betrokkenen over de toepassing van artikel 23 en 24 van de RVV (binnen 5 meter vanaf een hoek mag niet geparkeerd worden).

Na overleg is toen voorgesteld in ieder geval een gele band aan te brengen om duidelijkheid te scheppen, aan weerszijden van de uitgangen, zoals bij de aanleg ook gebeurd is ten zuiden van Doornenburg richting het bruggetje, en om een parkeerplaats bij de kruising met de Tuinenlaan weg te halen. Dit zou in totaal op het verlies van 3 parkeerplaatsen komen.

De Gemeente heeft alle bewoners van de pleintjes Doornenburg en Wildenborch op 14 april 2020 per brief geïnformeerd over deze maatregelen met de mogelijkheid hierop te reageren. De reacties die hierop zijn gekomen, gaven geen aanleiding tot wijziging van deze voorstellen en in de zomer zouden de voorzieningen worden aangebracht. Het trottoir ter hoogte van de kruising Tuinenlaan/Kastelenring is in juni jl. door-getegeld en de gele ononderbroken strepen ter weerszijden van de uitgangen Doornenburg en Wildenborch, grenzend aan de Velostrada, zijn in september aangebracht.
Hopelijk dragen deze voorzieningen bij aan de veiligheid van alle gebruikers, als ieder zich aan de voorschriften houdt en er gehandhaafd wordt.