Uitnodiging extra Algemene Ledenvergadering op 27 november 2018

Leidschendam, 17 november 2018

Beste leden van wijkvereniging Nieuw Duivenvoorde,

Bij deze nodigen wij u uit voor een extra Algemene Ledenvergadering van wijkvereniging
Nieuw Duivenvoorde op 27 november 2018, aanvang 19.30 uur in ons wijkgebouw De Poort,
Kastelenring 112.
Op 3 oktober 2018 is er een tussentijdse Algemene Ledenvergadering geweest. Daar is
besloten het bestuur tot 1 januari 2019 de gelegenheid te geven het financieel verslag 2017
conform de statuten en het verslag over 2016 en voorgaande jaren op te stellen.
Een lid van onze vereniging, die voorheen de financiële administratie verzorgde en de vorige penningmeester hebben het bestuur hierbij hun hulp aangeboden.
Wij hebben u per mail en via een advertentie in Het Krantje geïnformeerd over het plotselinge overlijden van onze penningmeester, Hans van Leusden, op 31 oktober jl. Dit heeft ons zeer geschokt. Desalniettemin is het gelukt het financieel verslag 2017 op te stellen.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2018 zijn twee nieuwe leden voor de kascommissie benoemd; zij controleren dit herziene financieel verslag.

Het bestuur hoopt op een voorspoedig verloop van de vergadering en verzoekt de leden dan ook om vragen over het financieel verslag 2017, zowel inhoudelijk als n.a.v., 5 dagen voor de Algemene Ledenvergadering te mailen aan secretariswnd@gmail.com.
Het bestuur kan zich dan terdege en afdoende op de vragen voorbereiden. Dit verzoek neemt overigens niet weg dat ook tijdens de vergadering vragen kunnen worden gesteld.
Omdat het financieel verslag 2017 van kasbasis naar verplichtingenbasis is omgezet, is ook de begroting 2018 en volgende jaren dienovereenkomstig aangepast.

AGENDA

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Concept-verslag tussentijdse ALV d.d. 3 oktober 2018 (gaat hierbij)
4. Financieel verslag 2017 (gaat hierbij)
5. a. verslag kascommissie
    b. verkiezing kascommissie 2018
6. Begroting 2018-2022 (gaat hierbij)
7. Toekomst van de wijkvereniging.

De functie van voorzitter en penningmeester zijn nu vacant, wij zijn dus dringend op zoek naar bestuursleden en leden die behulpzaam kunnen zijn bij karweitjes in en rond het wijkgebouw, de barbediening enz.

8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
9. Sluiting

U kunt de stukken opvragen bij de secretaris via de mail-link secretariswnd@gmail.com of via tel.nr.070-3273068.
Ze liggen ca. een week tevoren in het wijkgebouw De Poort.

Janine Tap,
secretaris

 
 
OPROEP
 
Beste Mensen,
 
Zoals U op de activiteitenpagina van deze website kunt zien, vinden er vele activiteiten plaats in ons
wijkgebouw "De Poort".
Dit alles komt tot stand door een relatief klein aantal vrijwilligers.
Graag zou het bestuur zien, dat dit er meer worden.
Vraag aan U is dan ook, als U iets voor de medemens en dus ook voor Uw wijk zou willen betekenen,
geef U dan op, want vele handen maken licht werk.
Heeft U ideeŽn maar zit U met de vraag of deze uitvoerbaar zijn, neemt U dan contact met ons op, misschien
wordt uw idee wel een daverend succes.
Download hieronder de stukken voor de ALV.
 
*Agenda_extra_ALV_27_november_2018 (.doc)
 
*Financieel_verslag_2017_nov_2018 (.doc)
 
*Concept_verslag_ALV_3_okt_2018 (.doc)
 
*Meerjarenbegroting_2018-2022_(nov.2018) (.xls)
 
*Statuten.doc
Telefoonnummers en/of E-mailadressen vindt u elders op deze website.

U bent van harte welkom !!.
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Zoals wellicht bekend is, treedt per 25 mei 2018 nieuwe Europese wetgeving betreffende privacybescherming, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking.

Deze wet is van toepassing op alle bedrijven, organisaties, instellingen, verenigingen, stichtingen, die werken met persoonsgegevens, en geeft ieder het recht op inzage in de gegevens die over hem/haar zijn opgeslagen en wie deze beheert/beheren.
Voor wat onze Wijkvereniging betreft, worden in onze ledenlijsten alleen naam, adres, woonplaats, (eventueel) telefoonnummer en - indien bekend - e-mailadres opgenomen.
Alleen secretaris en penningmeester beschikken over de ledenlijsten.
Gegevens worden nooit aan anderen doorgegeven en worden uitsluitend gebruikt voor informatie vanuit de Wijkvereniging en soms informatie van bijv. de Gemeente die voor onze leden van belang kan zijn (zoals laatst een uitnodiging voor de wijkwandeling met de wethouder en een aantal ambtenaren), maar dit gebeurt altijd via het bestuur.


 
                                                                                                                                                                                                                
 
Home
Laatste nieuws
 
Lid worden
Bestuur
Commissies
Mededelingen
 
JAARBOEKJE
Agenda
 
EVENEMENTEN
Activiteiten
Foto's
 
Buurt preventie team
Wijkagent
 
Link